top of page

סביבה ומשבר האקלים

שינוי סביבתי קיצוני ומשבר האקלים הם כבר לא רק סיפורים חדשותיים או תחזיות סטטיסטיות מאיימות: הם כבר כאן. בפינות שונות של העולם, חקלאים ותושבים מכל שדרות האוכלוסייה משלמים את מחיר ההתחממות הגלובלית ואסונות הטבע המתעצמים. ההכרה של ארגון האו"ם בזכות לאיכות סביבה ומבקם של אקטיביסטים סביבתיים ניצבים השנה במרכז הפסטיבל וסרטיו, העוסקים במחירים השונים  המשולמים כבר היום על הפגיעה בכדור הארץ, ובמי שמעזים לנסות לצמצם את נזקי האסון ההולך וגובר.

bottom of page