Of_Land_And_Bread_Still_1.jpg

הקרנה ושיחה

11.12 | 17:30 | סינמטק 4

בתום ההקרנה שיחה עם יוצר הסרט
איהאב טרביה. אירוע בשיתוף בצלם

Of_Land_And_Bread_Still_2.jpg

Of Land and Bread

הסרט מציע מבט בלתי אמצעי על החיים תחת הכיבוש הישראלי ומציג סדרת סיפורים קצרים על חיי היומיום של פלסטינים המנוהלים על ידי אלימות המדינה וגחמות המתנחלים. זהו סיפורם של חיים פגיעים, בהם המצלמה היא מקור ההגנה היחיד.

bezelem.jpg